Kolosej

Joker dodatek k splošnim pogojem

8. 8. 2017

Varstvo osebnih podatkov

Imetnik kartice z izpolnitvijo obrazca za vpis kartice ali pa s sprejemom kartice, da izrecno soglasje izdajatelju kartice za upravljanje baze osebnih podatkov imetnika kartice in sicer, da zbira in obdeluje osebne podatke, ki nastanejo iz razmerja uporabe kartice s strani imetnika kartice in izdajatelja in sicer predvsem naslednje podatke:

 • neposredne podatke uporabnika kartice kot so: Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov prebivališča, elektronski naslov, uporabniško ime;
 • posredne podatke uporabnika kartice ki izhajajo iz uporabe kartice kot so: število obiskov, čas obiskov, trajanje obiskov, obdobje obiskov, količino nakupa, vrste izdelkov nakupa, vrste zakupljenih storitev, vrste in število uporabljenih ugodnosti oz. akcij, vrste in število neuporabljenih ugodnosti oz. akcij in vse možna številčna razmerja naštetih podatkov kot so povprečje, koncentracija in frekvenca;
 • podatke o oglasnih sporočilih kot so: datum pošiljanja sporočil, vsebina sporočil, učinkovitost sporočil, odzivnost na sporočila in vse možna številčna razmerja naštetih podatkov kot so povprečje, koncentracija in frekvenca; (v nadaljevanju podatki)

Imetnik kartice z izpolnitvijo obrazca za vpis kartice ali pa s sprejemom kartice ne samo da sprejema ta splošna pravila ampak tudi potrjuje in zagotavlja resničnost vseh navedenih podatkov in sprejema materialno in kazensko odgovornost v primeru neresničnosti podatkov ali zlorabe kartice.

Namen zbiranja podatkov

Imetnik kartice z izpolnitvijo obrazca za vpis kartice ali pa s sprejemom kartice podaja soglasje, da izdajatelj lahko podatke obdeluje in zbira z namenom izvajanja svojih storitev in marketinških namenov kot so:

 • trženjske raziskave;
 • izdelave baze podatkov;
 • pošiljanje oglasnega gradiva;
 • statističnih obdelav;
 • obdelava vzorca in navad nakupnega vedenja;
 • anketiranja;
 • za trženje (tako neposredno, segmentirano kot ciljno).

Zavrnitev posredovanja podatkov in preklic

V primeru, da imetnik kartice ne želi podati soglasja za posredovanje podatkov mu kartica ne bo izdana. V primeru, da imetnik kartice želi zavrniti že izdano soglasje za posredovanje podatkov oziroma ga preklicati mora o tem sporočiti izdajatelja kartice in mu istočasno vrniti izdano kartico. Izdajatelj kartice bo v 7 dneh od sprejetja preklica soglasja skupaj z priloženo že izdano kartico, preklical že izdano kartico.

Zaščita osebnih podatkov

Izdajatelj kartice bo varoval podatke svojih strank, ki so ji bili po prosti volji strank posredovani v sklopu nakupa, izdaje računa, promocijskih akcij, informativnega obveščanja in ostalih morebitnih dejavnosti izdajatelja kartic. Izdajatelj kartic bo zgoraj omenjene podatke varoval tako, da bo preprečil njihovo razkritje ali nepooblaščen dostop, ohranil njihovo prvotno vsebino (natančnost vnosa) in zagotavljal njihovo primerno rabo v skladu z aktualnim Zakonom o varstvu podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter aktualnimi tehničnimi standardi za zagotavljanje tehnične, sistemske in organizacijske rabe podatkov.

Trajanje hrambe osebnih podatkov

Izdajatelj kartice hrani podatke za obdobje časa potrebnega za doseganje namena izdaje kartice ali nadaljnje uporabe kartice.

Podatki uporabnika kartice se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

Posredovanje podatkov

Imetnik kartice z izpolnitvijo obrazca za vpis kartice ali pa s sprejemom kartice podaja soglasje in pooblastilo, da izdajatelj lahko za namene:

 • določene v splošnih pravilih, posreduje podatke o imetniku kartice svojim podizvajalcem, s katerim ima pogodbeni odnos o obdelavi podatkov in kateri podatke obdeluje v imenu in računu izdajatelja kartice;
 • posredovanje podatkov družbam, ki so v celotni ali delni lasti izdajatelja kartic ali pa družbam, ki so v celoti ali pa delno lastniki izdajatelja kartic.

Obveznost obveščanja

Imetnik kartice mora najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe podatkov oziroma v 8 dneh po vsakokratni zahtevi izdajatelja le temu pisno sporočiti vsako spremembo podatkov (kot so ime in priimek, prebivališče, …itd). V primeru da imetnik kartice v ustreznem roku ne posreduje podatke lahko izdajatelj kartice le to prekliče, odvzame ali pa začasno prepove njeno uporabo. V primeru, da izdajatelj kartice le to prekliče jo mora imetnik kartice vrniti. V primeru, da je imetnik kartice le to izgubil mora plačati stroške ponovne izdaje kartice.